Stécker SCHABAUDIEN Home HÂERZ - SCHMÂERZ Kontakt Stécker
© SCHABAUDIEN 2016
Made by GM Productions

Buttik am Knuppewee

2 Kollegen an Noperen, deenen hiert Bestiednis praktisch um Enn as, beléien hier Fraen, an a Plaatz op ee Keelematch ze goen, entscheeden sie sech an d’Staat bei d’Meedercher ze goën. De Plang schingt perfekt bis de Jängi opkraitzt… D’Stëck spillt an 3 Akten an der heitiger Zait. Et gouf 2005 vum Assa Marco geschriwen an zu Bëschruëd uëropgefouert. Besetzung: 4 Männer an 3 Fraen. D’Bühn ännert déi 3 Akten nit.

De Wa(h)lkampf

Ee klengt Bauerenduërf virun de Gemengewahlen. De Buërgermeeschter, een dichtigen Bauer aus dem Duërf as sëch bal sëcher dat heen erem Buërgermeeschter gët, awer et kéint alles anescht ewéi geplangt. Ausgerechnet sain fréieren bëschte Kolleg sëtzt sech géint heen an de Wahlen op. Et kéint zu dem Kaméidi deen an ësou engem Fall firprogramméiert as, an jiddereen vun deenen Zwee probéiert deen aneren an ee schlecht Liicht ze stellen… Et as ee Stëck an 3 Akten vum Assa Marco, wat éischter „fréier“ spillt. D’Bühn ännert déi 3 Akten nit. Besetzung: 3 Fraen an 5 Männer. D’Stëck gouf 1999 geschriwen an zu Bëschruëd uëropgefouert

Vill Béier a keng Zänn

Zwee Bridder erwächen Moies no duerchzechter Nuëcht an der Stuff um Kanapee. Mat Schrëcken musse sie feststellen dat sie déi Suën déi sie fir ee Stéier kritt hun, an déi fir der Mamm hier nei Zänn geduëcht waren, all versoff hun. Bei dee ganze Misère kéint nach derbai dat sie ee jonkt Meedchen mat heem bruëcht hun, wat hierer Mamm sëcherlich nit gefaalen dierft. Nodeems d’Mamm, déi fir e puër Deeg verreest war erem kéint, as d’Fest doheem un… Et as een Stëck an 3 Akten vum Assa Marco, geschriwen an uëropgefouert zu  Bëschruëd am Joër 2007. D’Stëck spillt déi 3  Akten an engem Bauerenhaus. Bestzung: 4 Fraen an 4 Männer.

Bouf ech brauch e Mann

De Bob as een Detektiv dee kuërz virun der Faillite steet. Kee Mënsch freet heen fir ee Fall ze iwerhuëlen. Ausgerechnet een Dierwiechter as dem Bob seng Rettung. Nodeems de Bob sain éischte Fall huët, schingt d’Glëck op senger Sait an d’Fäll kommen een nom aneren. Dat  awer nit zulëscht well de Bob sech och an aneren Beraicher engagéiert… D’Stëck as ee lëschtigen 3 Akter vum Assa Marco. Geschriwen am Summer 2008. D’Stëck spillt an deenen 3.Akten ëmmer an dem selwischten Raum. Dësen soll just vun Akt zu Akt méi schéin gin. Besetzung: 5 Männer an 4 Fraen D’Stëck spillt an der heitiger Zait

Här as nit ëmmer Här a Max nit ëmmer Max

Den Här as Här a Max as Max. Da meng alt. Wéi séier déi Rollen vertosch kënnen gin, mussen den Här an d´Madame Reiter um eegene Laif erliewen. Op et dem Max als Här allerdings besser ergeet, sief emol dohin gestallt. Duercherneen, Chaos en eng Gesond Portioun Humor surëgen awer dofir datt erem iergendwéi alles an d´Reih geet. D’Stëck as ee lëschtigen 3 Akter vum Assa Marco. Geschriwen am Summer 2010. D’Stëck spillt an deenen 3.Akten ëmmer an dem selwischten Raum. Besetzung: 4 Männer an 4 Fraen

Mäin ass dee Beschten

Mäin ass dee Beschten. 3 ennerschiddlech Koppelen, 2 Moderatoren, een Regisseur an e sellegen Kameraen suergen an engem Weekend-Haischen fir ganz vill Opregung. D’Stëck as ee lëschtigen 3 Akter vum Assa Marco. Geschriwen am Summer 2011. Besetzung: 4 Männer an 4 Fraen

Choas am Haff

D’Claire an d’Nadine sinn Schwësteren. Hiir Elteren sinn doud an sie zwee féieren seitdem den Haff. D’Claire huet séngem Papp um Stierfbett versprach fir ëmmer op d’Nadine opzepassen. Hatt hëlt daat awer bëssen zevill genau. D’Claire ass verléift an den Alex an d’Nadine ass verléift an de Pol. D’Claire wees naischt vum Pol an d’Nadine naischt vum Alex. Wie Tata Justine vun London kënnt ass den Chaos perfekt.......... D’Stëck as ee lëschtigen 3 Akter vum Nathalie Diedenhofen. Geschriwen am Joer 2008 Besetzung: 3 Mânner an 5 Fraen

Eng Sumsie fir ee propert Haus

Simone, Cathrine an Marie-Paule sin 3 Schwësteren déi hiren Haushalt net an de Grëff kréien! Wéi hir Mamm sech well amëschen, panikéieren si bis si d'Iddi vun hirem Liewen hunn! Ab dem Moment ass hirt Haus net vill méi propper, hiert Liewen duerfir awer ëmsou méi interessant D’Stëck as ee lëschtigen 3 Akter vum Nathalie Diedenhofen. Geschriwen am Joer 2015

Stécker

Stécker